Tuần 7 – Mục tiêu – Trách nhiệm

jim Rohn – Mục tiêu – Trách Nhiệm

Trách nhiệm gồm với bản thân và với người khác.

  1. Trách nhiệm đầu tiên là với chính bản thân mình: nói và làm những gì đã nói, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.
  2. Bạn chất của con người là nếu biết sẽ có ai đó hỏi, khả năng rất lớn là chúng ta sẽ làm nó. Do đó, có một người đáng tin cậy để chia sẻ mục tiêu là điều vô cùng hữu ích

Hành động:

  1. Viết ra mục tiêu
  2. Tìm người đáng tin cậy để chia sẻ mục tiêu với họ
  3. Cam kết trung thực tuyệt đối với bản thân và người khác.
Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp