Tuần 17 – Bạn bè

Bạn bè là mối quan hệ quan trọng thứ 2 sau gia đình. Do đó, hãy lựa chọn bạn bè một cách cẩn thận. Bạn bè sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Hãy nhớ ảnh hưởng rất mạnh mẽ nhưng rất khó nhận ra. Do đó, hãy chọn bạn có thể cùng chia sẻ các giá trị với bạn.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp