Tuần 14 – tiết kiệm

Tiết kiệm giống như câu chuyện của rùa và thỏ. Từng chút một, từng khoản nhỏ tạo thành số lượng lớn mà chúng ta muốn.

Mục tiêu cuối cùng về tài chính của chúng ta là trở nên tự do và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Một cách lý tưởng, chúng ta nên có thể sống bằng các khoản lợi tức thu được từ các khoản tiết kiệm và đầu tư dài hạn.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp