2. Phát triển Cá Nhân

Chúng ta không thể theo đuổi thành công. Thành công là kết quả, muốn có kết quả chúng ta phải tạo ra nguyên nhân. Nguyên nhân của thành công chính là bản thân của con người bao gồm kỹ năng, khả năng, thói quen, niềm tin, sức khỏe. Những việc này chỉ có thể được rèn luyện từng bước hàng ngày, có kỷ luật chặt chẽ thông qua 3 việc cơ bản sau đây:
1. Rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt.
2. Rèn luyện trí tuệ.
3. Rèn luyện niềm tin tâm linh

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp