1. Kỷ luật

Thành công hay thất bại chỉ là vấn đề của kỷ luật. Có kỷ luật: thành công. Không có kỷ luật: thất bại. Rất đơn giản, và nó bắt đầu với bước đầu tiên vô cùng dễ dàng: làm tất cả những gì bạn có thể.
 
Kỷ luật chính là chìa khóa có thể mở ra cánh cửa thành công.

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp