Napoleon Hill – Sức mạnh của tiềm thức

Tiềm thức không phải là nơi của suy nghĩ hay lý luận. Nó hoạt động dựa trên bản năng và phản ứng lại cảm xúc. Con người khác biệt nhau phần nhận thức, nhưng không khác nhau phần tiềm thức – đó là lý do vì sao ai cũng có khả năng thành công.

Nhưng sức mạnh thật sự của con người nằm ở tiềm thức. Nói đơn giản, con người có ý thức giống như là người lái xe, nhưng chiếc xe chính là tiềm thức. Mạnh hay yếu là do chiếc xe, người lái xe chỉ có thể học cách giải phóng sức mạnh của nó.

Câu hỏi là làm sao chúng ta có thể giải phóng được sức mạnh to lớn này của tiềm thức?

Bởi vì tiềm thức không phải là chỗ cho suy nghĩ, bạn có cố gắng đến mấy bằng suy nghĩ nó cũng không hiểu. Do đó, chỉ có một cách là: chấp nhận nó, hãy để yên cho nó hoạt động và lắng nghe những dấu chỉ mà nó đưa đến với bạn.

Những gì chúng ta có thể làm với tiềm thức là đây: dọn dẹp sạch sẽ các trướng ngại của nó. Các trướng ngại của nó chính là những suy nghĩ đi vào tâm trí một cách tiêu cực, một cách không kiểm soát và không có định hướng. Những suy nghĩ này gây rối loạn tâm trí và chặn đứng dòng chảy của tiềm thức.

Bởi vậy, đó là lý do vì sao nguyên tắc đầu tiên của thành công là: kiểm soát và định hướng tâm trí đến bất kỳ điều gì bạn muốn. Nó cũng có nghĩa là dẹp bỏ những suy nghĩ mà bạn không muốn. Nó cũng có nghĩa là dẹp bỏ bất kỳ các suy nghĩ nào còn đang vướng mắc chưa khai thông. Nó cũng có nghĩa là trong tâm trí bạn mọi thứ rất rõ ràng. Nó cũng có nghĩa là dòng chảy của tiềm thức được khai thông và từ đây giải phóng sức mạnh của nó.

Chúc bạn thành công,

Napoleon Hill – Bạn có thể thành công

Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp