Con đường đến Jim Rohn

 

THOMAS ALEXANDER SCOTT 

1823 – 1881

Thầy của Andrew Carnegie.

“When a man has not a good reason for doing a thing, he has one good reason for letting it alone” – “Khi không có một lý do tốt để làm, con người sẽ có lý do tốt để không làm”

 


 

ANDREW CARNEGIE

1835 – 1919

Thầy của Napoleon Hill.

Tác phẩm: The Gospel of Wealth

“In bestowing charity, the main consideration should be to help those who will help themselves, to assist, but rarely or never to do all” – “Sự cho đi tốt nhất là dành cho những người có thể giúp chính bản thân họ, giúp họ chứ không phải làm mọi thứ cho họ”


 

NAPOLEON HILL

1883 – 1970

Thầy của: James Breckenridge Jones

Tác phẩm: How to raise your own salary

“Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve” – “Bất cứ gì tâm trí con người nhận thức và tin tưởng, nó đều có thể thực hiện được”


JAMES BRECKENRIDGE JONES

Thầy của John Earl Shoaff

Tác phẩm: If you can count to four

“The purpose of life is to live. To live is to express. To express is to be what you want to be and to do what you want to do and to have what you want to have” “Mục đích của cuộc đời là để sống. Để sống là để biểu lộ. Để biểu lộ là trở thành người bạn muốn, làm việc bạn muốn, có thứ bạn muốn”


 

JOHN EARL SHOAFF

1916 – 1965

Thầy của Jim Rohn

Tác phẩm: How To Become A Millionaire

“We want to reap harvest, but we do not want to take the time to plant, and we do not want to take the time to cultivate.” – “Chúng ta muốn vụ mùa bội thu, nhưng lại không muốn dành thời gian để gieo trồng, không muốn dành thời gian để chăm sóc”


 

EMANUEL JAMES “JIM” ROHN

1930 – 2009

Thầy của những người thầy

Tác phẩm: Leading an inspired life

“You become what you think about – Bạn trở thành những gì bạn nghĩ”

 


Jim Rohn Sứ mệnh khởi nghiệp