Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn


Jim Rohn - Nhật ký thành công - Success journal Jim Rohn

3. Mục tiêu

Chủ đề - Tiến trình:

Chúng ta có thể biết hàng ngàn thứ nhưng không thể làm hết. Chìa khóa là chọn ra những việc quan trọng nhất để tập trung thời gian và nguồn lực, đó là ý nghĩa của việc thiết lập mục tiêu: chọn ra việc quan trọng nhất, việc có liên quan đến sứ mệnh, đến tầm nhìn của bạn cho tương lai.