1.3 Managing the Supply Chain

Supply chain objectives
Key performance indicators (KPIs)
Balanced scorecard
Efficiency and cost versus responsiveness
Cash-to-cash cycle
Return on assets (ROA)
Total supply chain cost
Inventory investment
Value-added productivityJim Rohn

Viết một bình luận

Những bài học quan trọng nhất của Jim Rohn


Jim Rohn - Nhật ký thành công - Success journal Jim Rohn