Napoleon Hill – Học cách sống

Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh thản nếu để cho người khác thiết kế cuộc đời của bạn. Sự thật không thể tranh cãi về con người là: Đấng Sáng Tạo … Xem thêm

Jim Rohn